top of page

หลักสูตร Sound Engineer Training Program

    หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการมีความรู้ทางด้านบันทึกเสียงให้ได้เสียงที่ดี โดยสามารถดึงพลังของอุปกรณ์การบันทึกเสียงออกมาได้เต็ม 100% เข้าใจถึงหลักการใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียง เช่น Mixer, Microphone, Pre-mic, Compressor, EQ, reverb, delay ฯลฯ (เพื่อที่จะเข้าใจปุ่มทุกปุ่มในเครื่องมือว่าใช้ประโยชน์อย่างไร) รวมถึงพื้นฐานการใช้ Computer สำหรับทำเพลง พร้อมทั้งวิธีการประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ท่านมี และงานที่ท่านทำ โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานการบันทึกเสียง จนกระทั่งถึงการ Mix เสียงสมบูรณ์ เน้นการปฏิบัติจริงๆ ได้ลงมือฝึกทำงานด้วยตนเองทุกๆขั้นตอน  เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการความรู้ทางการบันทึกเสียง

  • Producer

  • นักดนตรี (ศิลปินชั้นดีมักมีความรู้ทาง Sound Engineer เพื่อสามารถผลิตผลงานเพลงของตนเองให้ตรงกับภาพในใจ และมีโลกทัศน์ ที่กว้างในการทำงาน)

  • ผู้ที่ทำงานในห้องอัดเสียง, ทำงานเสียงกลางแจ้ง, ทำงานในห้องส่งวิทยุและทำงาน เสียงทุกรูปแบบ

  • นักเรียน, นักศึกษาที่ต้องการยึดอาชีพสายดนตรี หรือเตรียมสอบเข้าสายดนตรี (คณะเทคโนโลยีดนตรี )

bottom of page